← Trở lại

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ YÊN

 QUY ĐỊNH  
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC
 BỘ MÁY CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2107/2008/QĐ-UBND

ngày 19/ 12 /2008 của UBND tỉnh Phú Yên)   

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BCT-BNV, Ngày 28 tháng 5 năm 2008 của liên bộ; Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương như sau:   

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  VÀ QUYỀN HẠN 

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Công thương Phú Yên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn tỉnh, bao gồm các ngành: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công thương.

Điều 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Công thương; tham gia dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân  thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Công thương theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.

4. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo phân cấp. Thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công thương theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:

a) Về cơ khí và luyện kim:

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Về điện lực và năng lượng:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện nông thôn;

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

c) Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí ga hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

d) Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

- Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

đ) Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển các ngành sau đây sau khi được phê duyệt, gồm: dệt - may, da - giày, sành sứ, thủy tinh, nhựa, bia rượu, nước giải khát, thuốc lá, đường, bánh kẹo, sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương.

e) Về khuyến công:

- Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công tại địa phương.

g) Về cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

6. Về thương mại:

a) Thương mại nội địa:

- Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại ... );

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

 

 

b) Về xuất nhập khẩu:

 

 

Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa triên địa bàn tỉnh;           

 

 

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

 

 

c) Về thương mại điện tử:

 

 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;

 

 

- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

 

 

d) Về xúc tiến thương mại:

 

 

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

 

 

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

 

 

đ) Về quản lý thị trường:

 

 

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

 

 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

 

 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

 

e) Về cạnh trạnh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

 

 

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;

 

 

- Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

 

 

- Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.

 

 

g) Về hội nhập kinh tế:

 

 

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

 

 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế thương mại quốc tế của địa phương.

 

 

7. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật.

 

 

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công thương quản lý theo quy định của pháp luật.

 

 

9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

10. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

 

11. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.

 

 

12. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 

 

13. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

14. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

 

 

15. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

 

 

16. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

 

 

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của UBND Tỉnh và Bộ Công thương.

 

 

18. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do UBND Tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.  

Chương II  

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

 

             Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương gồm:

 

             1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

 

                      - Văn phòng

 

 

                        - Thanh tra

 

 

                        - Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

                        - Phòng quản lý năng lượng

 

 

                        - Phòng quản lý thương mại

 

 

                        - Phòng quản lý xuất nhập khẩu

 

 

                        - Phòng quản lý công nghiệp

 

 

                        - Phòng kỹ thuật và an toàn công nghiệp

 

              2. Chi cục quản lý thị trường

 

          3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

 

                        - Trung tâm khuyến công

 

 

                        - Trung tâm tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng: được đổi tên từ Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. 

 

Điều 4.

 

1. Lãnh đạo Sở gồm có Giám đốc và 3 Phó giám đốc.

 

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Sở Công thương. Giám đốc Sở do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, chức danh, nghiệp vụ do Bộ Công thương ban hành và quy định của Đảng, nhà nước về quản lý cán bộ.

 

 

b) Phó giám đốc Sở là người giúp việc cho Giám đốc Sở, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác được giao. Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở.

 

 

c) Việc khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc, Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh. 

 

2. Văn Phòng

 

a) Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác: tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, tổ chức biên chế các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan an toàn về an ninh trật tự; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, quản lý tài sản cơ quan, phục vụ kịp thời mọi hoạt động thường xuyên và đột xuất của cơ quan.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh Văn phòng, từ 01 đến 02 Phó Văn phòng và cán bộ, công chức, nhân viên giúp việc. 

 

3. Thanh tra Sở:

 

a) Chức năng:  Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở;

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra và thanh tra viên. 

 

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

 

 

a) Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ: công tác quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm; công tác tài chính; kế hoạch đầu tư phát triển công nghiệp - TTCN và thương mại trên địa bàn tỉnh. Thu thập tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết về tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Công thương; xây dựng trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, quyết định, chỉ thị về quản lý sản xuất CN-TTCN, thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức giúp việc 

 

          5. Phòng Quản lý năng lượng:

 

a) Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng gồm: công tác quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, lưới điện các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy hoạch bậc thang thuỷ điện vừa và nhỏ, quy hoạch các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, từ 1 đến 2 Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức giúp việc.  

 6. Phòng Quản lý thương mại:

 

a) Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nội thương bao gồm các lĩnh vực: lưu thông hàng hoá trong nước, xúc tiến thương mại trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành thương mại (nội thương). Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức và cá nhân hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật, chính sách, chế độ quy định của nhà nước.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức giúp việc. 
             7. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu:

 

a) Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại thương bao gồm các lĩnh vực: xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt nam, xúc tiến thương mại ngoài nước, thương mại điện tử, thương mại quốc tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức và cá nhân hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật, chính sách, chế độ quy định của nhà nước.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức giúp việc. 

 

8. Phòng quản lý công nghiệp

 

 

a) Chức năng: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về SXCN-TTCN đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động SXCN-TTCN trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng pháp luật, chính sách, chế độ quy định của nhà nước.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, từ 01 đến 02 Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức giúp việc. 

 

         9 Phòng Kỹ thuật và an toàn công nghiệp

 

a) Chức năng:  Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý khoa học kỹ thuật toàn ngành đối với các lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, dầu khí, hoá chất, tự động hoá, cơ - điện tử trọng điểm, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, mội trường công nghiệp…

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, từ 1 đến 2 Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức giúp việc. 

 

        10. Chi cục Quản lý thị trường

 

a) Chức năng, nhiệm vụ: Chi cục Quản lý thị trường là đơn vị trực thuộc Sở Công thương. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định số 10/ NĐ-CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường; Nghị định số: 27/2008/NĐ-CP, ngày 13/3/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ; Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại (Nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường ở địa phương và các quy định khác của nhà nước.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Chi cục trưởng, từ 02 đến 03 Chi cục phó, các phòng chuyên môn, các đội quản lý thị trường hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

 

   Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấi tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

11. Trung tâm khuyến công:

 

   a) Chức năng: 

Trung tâm khuyến công là đơn vị sự nghiệp được ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí để hoạt động. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

 

 

Trung tâm thực hiện các hoạt động sự nghiệp khuyến công theo quy định của nhà nước. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh tế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại theo quy định của nhà nước.

 

 

b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, từ 1 đến 2 Phó giám đốc và các cán bộ,  viên chức giúp việc. 

 

12. Trung tâm  tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng:  

 

a) Chức năng, nhiệm vụ:

 

Trung tâm tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

 

 

Trung tâm thực hiện các hoạt động tư vấn các dịch vụ về công nghiệp, thương mại theo quy định của nhà nước. Thực hiện tư vấn các dịch vụ tiết kiệm năng lượng hiệu quả, nghiên cứu triển khai việc ứng dụng các dự án khoa học về tiết kiệm năng lượng, các dạng năng lượng mới vào sản xuất và sinh hoạt.

 

 

            b) Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, từ 1 đến 2 Phó giám đốc và các cán bộ, công chức, viên chức giúp việc.

 

 

            Điều 5. Biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp của Sở Công thương do UBND tỉnh giao.

 

 

            Điều 6: Giao cho giám đốc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, các đơn vị thuộc Sở để bố trí biên chế cho phù hợp, theo hướng tinh gọn, hợp lý, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

       Chương III  

                ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

             Điều 7.  Trên cơ sở quy định này, Giám đốc Sở Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

             Điều 8. Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cách chức cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý của Tỉnh uỷ và UBND Tỉnh quy định.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

 

 

            Điều 9. Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

 

 

            Điều 10. Trong quá trình thực hiện quy định này nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, thì Giám đốc Sở đề xuất trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định cho phù hợp.         

CHỦ TỊCH

Đã ký: Phạm Ngọc Chi


File đính kèm:
← Trở lại